February 11, 2008

Oduu Oromiyaa (Madda Oduu ABO)

Madda Oduu ABO

Guraandhala 2008

Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Wayyaanee dhaddachi 3ffaan ilmaan Oromoo seeraan ala hidhanirratti murtii hidhaa fi adabbii dabaa dabarsuun barame
Manni murtii olaanaa Federaalaa Wayyaanee dhaddachi 3ffaan, gaafa Gurraandhala 08, 2008 taa’ee murtii kenneen Prezidentii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa (WMT), obbo Dirribii Damisee qarshii 3000, obbo Naggaa Kafanii qarshii 2000n oggaa adabu, barataa Malaakuu Dagafaa ammoo hidhaa waggaa tokkoo itti murteessuun gara mana hidhaa Qaallittiitti erguun isaa barameera.
Obbo Dirribiin mirga wabiin gadi dhiifamanii kan turan oggaa ta’u, Gurraandhala 06,2008tti wayyaanotaan deebifamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Ilmaan Oromoo kunniin badii tokko illee osoo hin raawwatan qabamanii kan hidhamanii fi adabamani tahuun ni beekama.
Haaluma wal fakkaatuun manni murtii waliigalaa Federaalaa sirna wayyaanee dhaddacha Gurraandhala 05,2008 taa’en ilmaan Oromoo galmee obbo Eliyaas Huseen jalatti argaman irratti murtii diinummaa dabarsuun barame jira.
Haaluma kanaan obbo Eliyaas Husseen (Caalaa Leencoo), obbo Ayyalaa Abbee (Gadaa Jamaal), obbo Adam Ahmed fi obbo Ahmed Usmaa’el irratti hidhaa waggaa 8:8 oggaa muruu, barataa Yunversitii Jimmaa kan ta’e Abbabaa W/Maariyam irratti ammoo hidhaa waggaa 5 murteessaniiru.
Ilmaan Oromoo kunniin bara 2004tti Oromummaa isaaniin yakkamanii Oromiyaa bahaa irraa wayyaanotaan qabamuun manneen hidhaa Maa’ikalaawwii, Karchallee fi Zuwaayitti hidhamanii hiraarfamaa kan turan oggaa ta’u, amma immoo mana hidhaa Qaallittii keessatti dararamaa jiraachuun gabaafame.
Shawaa Lixaa Ona Gindabarat keessatti barattootni lukkeewwan Wayyaanee mormuun Itti-fufe
Godina Shawaa Lixaa Ona Gindabarat mana barumsaa Gindabarat Sad.2ffaa keessatti barattootni sirna wayyaanee irratti mormii jalqaban itti fufuun gabaafame.
Barattoota fakkaatanii kanneen lukkee diinaa ta’an waliinis wal dhabanii mormiin dhalachuun beekameera.
Lukkeen Wayyaanee barsiisaa Anbassee Tolasaa jedhamu barattoota sab-boontota ta’an doorsisaa akka jirus barameera. Gocha barsiisaa kanaatti barattootaa fi maatiin barattootaa kan aarani jiran ta’uunis ibsame.
Gama biraan qonnaan bultootni Oromoo naannoo kanaa gibirrii fi gatiin xaa’ooo waan itti ulfaateef, rakkoof saaxilamanii akka jiran maddeen oduu keenyaa gabaasaniiru.

Dabballootni wayyaanee kaardii filannoo Dirqiidhaan ummataatti Raabsuun barame
Godinoota Oromiyaa gara garaa keessatti dabballootni wayyaanee “kaardii fudhaa nu filadhaa” jechuun ummata rakkisaa kan jiran yeroo ta’u, namoota kana didan dhaanaa fi hidhaatti darbatamaa akka jiran maddeen gabaasaa jiran.
Naannolee akka Baatuu (Zuwaayi) Shaashamannee, Maqii, Arsii Nagallee fi bakka birootti maqaa kaardii humnaan fudhachuu jedhuun ummatni dabballoota sirna wayyaaneen goolamaa jira.
Gama biraan hidhattootni fi ergamtootni wayyaanee Godina Arsii Ona Kofalee bakka Amshookaa jedhamutti daldaltoota sodaachisuun maallaqaa fi qabeenya irraa saamuu irratti akka argaman bira gahamee jira.
Godina Shawaa dhihaa Ona Meettaa Roobii keessatti argamu manni barumsaa Garbii Bultoo jedhamu Abbidaan barbadaa’e
Ona Meettaa Roobii-Godina Shawaa-dhihaatti manni barumsaa Garbii Bultoo jedhamu gaafa Gurraandhala 7, 2008 guutummaatti barbadaa’uun gabaafame.
Kutaa barnootaa dabalatee, Laaybirariin qabeenyaa keessa jiru waliin barbadaa’uu ibsanii, manni barumsaa kun galgala sa’aa 9:00 kaasee hanga barii sa’aa 8:00tti wayta gubatu dabballoonni wayyaanee callisanii ilaaluurra taranii ummata abidda dhaamsuuf ba’e irratti dhukaasa banuu gabaafasiiru.
Kana malees guyyaa manni barumsaa kun gubatu dabballoonni wayyaanee ta’e jedhanii, tajaajila bishaanii, ibsaa fi bilbilaa adda kutuun baramee jira.
Sirni wayyaanee yeroo gara garaa dhaabbilee tajaajila hawaasummaa laatan gubanii, dhaabbilee saba isaaniif falman ittiin himatuun, yakkuun ni yaadatama.
Barattoonni Godina Shawaa Bahaa magaalaa Duukam mana barumsaa Odaa Nabee maqaa deegarsa ABOn hidhaatti guuraman
Godina Shawaa Bahaa magaalaa Duukam mana barumsaa Odaa Nabee barattoonni maqaa ‘ABO deeggartu’ jedhuun mana hidhaatti guuramaa jiraachuun gabaafame.
Dabballoonni wayyaanee barattoota Oromoo guuranii mana hidhaatti naqan keessaa barataa kutaa 10ffaa kan ta’e Geetuu Dhaqqaboo reebicha irra gaheen qaamaa hir’atuun hubatamee jira.
Dabballeen wayyaanee barattoota kana irratti hiraartti ulfaataa kana irraan gahaa jiru ajajaa Poolisii Onichaa nama Shaambal Daraaroo Roobii jedhamu ta’uun bira ga’ameera.
Ergamaan wayyaanee kun kanaan duras, hammeenya wal-fakkaataa raawwataa kan turee ta’uu fi gocha kanarraa hin dhaabbatu taanaan tarkaanfiin barbaachisu kan irratti fudhatamu ta’uu sab-boontonni akeekkachiisan.
Balaan baqqattoota Oromoo Puntland fi Djibutiitti Sirna Wayyaaneen aggaammate Itti Fife
Goolessitootni wayyaanee baqattoota Oromoo Bosaassootti erga fixanii as haalli baqattoota Oromoo naannootti argamanii daran hammaataa jiraachuun gabaafame.
Gurraandhala 05,2008 galgala Puntland buufata galaanaa Bosaassootti goolessitoota wayyaaneen baqattoota Oromoo irratti tarkaanfiin fudhatamee namootni 60 ol dhumanii, 100 ol erga madaa’anii as haalli jiru daran hammaataa jira.
Humnootni tikaa fi goolessitootni wayyaanee hedduun naannoo Booramaa, Hargeeysaa, Barbaraa, Bosaassoo fi Buro’ootti bobba’anii baqattoota Oromoo hiraarsaa jiraachuun gabaafame. Humni tarkaanfii wayyaanee namoota 4:4 irraa ijaarame naannoo Barbaraatti bobba’ee baqattootni Oromoo sirna wayyaanee jalatti akka deebi’an dhiibbaa godhaa akka jiru hubatame.
Basaasotni wayyaanee kunii fi poolisootni SomaliLand naannoo akka Hargheesaa fi Booramaatti gandeen baqattoota Oromoo qofa sakatta’uun akka dararan barameera.
Haaluma wal fakkaatuun goolessitootni wayyaanee 40 ga’an baqattoota Oromoo Jibuutii jiraatan irratti dhumaatii geessisuuf Jibuutii seenuu isaanii maddeen keenya saaxilaniiru.
Tiki wayyaanee ‘Alamuu’ jedhamu keessatti akka argamus ibsameera. Ergamni goolessitoota wayyaanee fuula lama kan qabu oggaa ta’u, baqattoota Oromoo nam-tokkee fi gurmuun jiran irratti tarkaanfii fudhachuuf saganteeffatuunis barameera.
Kana malees baqattoota Oromoo fi ummata Jibuutii walitti buusuuf daba qindeessaa akka jiranis hubatame. Basaasotni wayyaanee kun irra guddaan isaanii Tigroota ta’uu oduun kun ni ibsa.

www.oromoliberationfront.org

66 comments:

Anonymous said...

Do You interesting how to [b]Buy Viagra per pill[/b]? You can find below...
[size=10]>>>[url=http://listita.info/go.php?sid=1][b]Buy Viagra per pill[/b][/url]<<<[/size]

[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/viagra%2C%20tramadol%2C%20zithromax%2C%20carisoprodol%2C%20buy%20cialis/1_valentine3.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/viagra%2C%20tramadol%2C%20zithromax%2C%20carisoprodol%2C%20buy%20cialis/1_valentine3.png[/IMG][/URL]
[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/buy%20viagra/3_headsex1.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/buy%20viagra/3_headsex1.png[/IMG][/URL]
[b]Bonus Policy[/b]
Order 3 or more products and get free Regular Airmail shipping!
Free Regular Airmail shipping for orders starting with $200.00!

Free insurance (guaranteed reshipment if delivery failed) for orders starting with $300.00!
[b]Description[/b]

Generic Viagra (sildenafil citrate; brand names include: Aphrodil / Edegra / Erasmo / Penegra / Revatio / Supra / Zwagra) is an effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient.
Sildenafil Citrate is the active ingredient used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It can help men who have erectile dysfunction get and sustain an erection when they are sexually excited.
Generic Viagra is manufactured in accordance with World Health Organization standards and guidelines (WHO-GMP). Also you can find on our sites.
Generic [url=http://viagra.deutafilm.ru]buy generic viagra online in canada[/url] is made with thorough reverse engineering for the sildenafil citrate molecule - a totally different process of making sildenafil and its reaction. That is why it takes effect in 15 minutes compared to other drugs which take 30-40 minutes to take effect.
[b]How Does Cialis Compare To Viagra
Viagra Como Funciona
Viagra Eyaculacion Precoz
viagra cocks
Viagra Pfizer Online
viagra douane
How Can I Get Viagra Without A Prescription
[/b]
Even in the most sexually liberated and self-satisfied of nations, many people still yearn to burn more, to feel ready for bedding no matter what the clock says and to desire their partner of 23 years as much as they did when their love was brand new.
The market is saturated with books on how to revive a flagging libido or spice up monotonous sex, and sex therapists say “lack of desire” is one of the most common complaints they hear from patients, particularly women.

Anonymous said...

[url=http://refmax.cokincokine.com/]rencontre libertine[/url]

Anonymous said...

thanks an eye to this tips
pmu

online forzest said...

I just wanna thank you for sharing your information and your site or blog this is simple but nice article I've ever seen i like it i learn something today.

Anonymous said...

order viagra online cheap kamagra generic viagra reviews - viagra dosage wikipedia

Anonymous said...

generic viagra buy viagra online legally - cheap viagra next day delivery

Anonymous said...

generic viagra buy viagra dominican republic - herbal viagra for women us

Anonymous said...

viagra online pharmacy buy generic viagra online overnight - generic viagra next day delivery

Anonymous said...

viagra online buy viagra online in the us - viagra for women gel

Anonymous said...

buy soma dosage for soma medication - buy soma online no rx

Anonymous said...

buy soma discount soma intimates - soma 350mg online

Anonymous said...

soma generic buy 120 soma online - soma 01915

Anonymous said...

buy soma online soma drug action - order soma online in texas

Anonymous said...

discount soma buy generic soma online no prescription - soma 350 mg good

Anonymous said...

order soma online soma costs - soma generic name

Anonymous said...

soma online buy aura soma london - buy soma online + usa

Anonymous said...

buy soma soma san diego new years eve - buy soma 350

Anonymous said...

buy soma soma intimates online store - generic soma wiki

Anonymous said...

buy soma online soma communities - soma lyrics the strokes

Anonymous said...

soma drug buy soma no prescription overnight - muscle relaxers similar soma

Anonymous said...

order soma soma muscle relaxer and breastfeeding - buy soma next day

Anonymous said...

buy cialis online cialis rebate coupon - generic cialis online usa

Anonymous said...

buy cialis online buy liquid cialis online - how to buy cialis

Anonymous said...

online soma order soma from usa - buy qualitest soma online

Anonymous said...

buy tramadol no rx tramadol yahoo answers - order tramadol online pharmacy

Anonymous said...

generic cialis buy brand cialis usa - buy eli lilly cialis

Anonymous said...

cialis online generic cialis usa pharmacy - buy cialis pay with paypal

Anonymous said...

xanax online buy xanax 2mg no prescription - generic xanax street value

Anonymous said...

generic xanax buy xanax online with no prescription needed - xanax xr 1mg high

Anonymous said...

generic xanax buy xanax online no prescription overnight - xanax side effects how long

Anonymous said...

generic xanax 1 mg xanax high - xanax 1 mg for sale

Anonymous said...

generic xanax sure jell drug test xanax - xanax withdrawal visual disturbances

Anonymous said...

buy tramadol can i buy tramadol online - tramadol 650 mg

Anonymous said...

xanax online does 1mg xanax do you - xanax side effects urination

Anonymous said...

buy tramadol in florida order tramadol no prescription overnight - buy tramadol online overnight fedex

Anonymous said...

buy carisoprodol carisoprodol usp 350 mg - carisoprodol generic for soma

Anonymous said...

buy carisoprodol carisoprodol 350 mg pain - carisoprodol soma 350mg

Anonymous said...

xanax for sale xanax versus generic - generic xanax green

Anonymous said...

buy carisoprodol carisoprodol wiki - carisoprodol 350 mg hydrocodone

Anonymous said...

buy cialis online cheap discount cialis - cialis usa

Anonymous said...

buy cialis online cialis online us - how does cialis daily work

Anonymous said...

order cialis generic cialis kopen - cheap cialis in sydney

Anonymous said...

cialis online cialis 100mg price - where to buy cialis online no prescription

Anonymous said...

cialis sale buy cialis online forum - cialis natural substitute

Anonymous said...

cheapest cialis cialis 20 online - cialis pro reviews

Anonymous said...

cialis online usa canadian pharmacy cialis daily - cheap cialis professional

Anonymous said...

cialis online where to order cialis - cialis daily work

Anonymous said...

buy tramadol no prescription overnight buy tramadol now - tramadol while breastfeeding

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#21906 tramadol 50 mg iv - what are tramadol 50mg tablets

Anonymous said...

tramadol 100 tramadol 100 mg injetavel - tramadol use for withdrawal symptoms

Anonymous said...

tramadol 100mg can i buy tramadol over the counter - tramadol hcl 50 mg what is it for

Anonymous said...

buy tramadol next day tramadol for dogs with liver problems - tramadol hydrochloride sr 100mg

Anonymous said...

http://www.integrativeonc.org/adminsio/buyklonopinonline/#9183 strong 2mg klonopin - buy clonazepam from canada

Anonymous said...

buy klonopin online no prescription klonopin normal dosage - buy clonazepam online no prescription

Anonymous said...

order tramadol tramadol 100mg overnight - tramadol hcl 50mg generic

Anonymous said...

http://www.integrativeonc.org/adminsio/buyklonopinonline/#7163 much generic klonopin - high from klonopin

Anonymous said...

http://www.integrativeonc.org/adminsio/buyklonopinonline/#4714 taking 2mg klonopin - overdose of klonopin and alcohol

Anonymous said...

clonazepam drug klonopin 2 mg street value - klonopin dosage 1 mg

Anonymous said...

http://southcarolinaaccidentattorney.com/#93385 carisoprodol hydrocodone abuse - order vicodin online with no prescription

Anonymous said...

o! [url=http://www.klonopindiscountonline.net/]order clonazepam online no prescription [/url] cheap clonazepam - purchase klonopin - purchase klonopin online no prescription http://www.klonopindiscountonline.net/ [url=http://www.meridiaslimfast.net/]sibutramine price [/url] meridia for sale - buy meridia online - buy sibutramine online http://www.meridiaslimfast.net/ [url=http://www.klonopindiscountonline.net/]Klonopin For Sale[/url] klonopin sale - Clonazepam Price - buy klonopin online without prescription http://www.klonopindiscountonline.net/ [url=http://www.meridiaslimfast.net/]Buy Meridia Online [/url] sibutramine online - Generic Sibutramine - sibutramine for sale http://www.meridiaslimfast.net/

Anonymous said...

Good day! I just want to give a huge thumbs up for the good data you’ve
gotten right here on this post. I might be coming back to your blog for more
soon.

Here is my webpage: 1)” Ryan McGinness “Growing Handplants” Skateboard Ryan McGinness “Pathetic Lucky Ryan Charms of the Hipster Doofus” Sharon Rubin Untitled “Sand Wave” Super Rural “For Like Ever” Tiffany Bozic “Key” Todd St. John “Wave Fade” Tony Hawk’s Birdhouse Skateboard Uglydolls (Handsewn by Sun-Min) Uglydolls x Giant Robot – Uglycon II Skate Deck Furniture DwellStudio Storage Bins Eames Elephant Eames Molded Plywood Children’s Chair Ecotot Book Shelf Educo Gourmet Chef Kitchen Ikea Expedit Shelving Unit

Anonymous said...

This template has four pages and you will use as many or only you
have to create a polished, professional newsletter.
Healthy newborn babies usually weigh between 6 and 9 pounds (2700 to 4000 grams).


Feel free to surf to my site - best baby swing reviews

Anonymous said...

Blogger: OromiaTimes - Post a Comment [url=http://www.buyingtopamaxcheap.net/] Cost Of Topamax [/url] topamax online - Topamax Online Pharmacy - buy topamax no prescription [url=http://www.buyingtopamaxcheap.net/]topiramate weight loss [/url] topamax no prescription - topamax cost - buy topiramate no prescription - http://www.buyingtopamaxcheap.net/ [url=http://www.cymbaltarxbuyonline.net/]cymbalta no prescription [/url] buy cymbalta - order cymbalta online no prescription - generic for cymbalta - http://www.cymbaltarxbuyonline.net/ [url=http://www.cymbaltarxbuyonline.net/]discount cymbalta [/url] cymbalta without prescription - cheap cymbalta online - buy cymbalta no prescription - http://www.cymbaltarxbuyonline.net/

Anonymous said...

So choose something that goes good for everyday wear.
From this time onwards, the claddagh ring began to build its international profile.
While buying these Promise Rings we must keep in mind that
the inner meaning of it holds more value that its face value.Look at my web blog homepage

Anonymous said...

It is typically helpful to set your video camera in stain focus
mode. There are many that have a heart or even two hearts intertwined with each other, representing the couple has given
their heart to their significant other. The binding of relationships with these small round structures has
an eternal importance.

Take a look at my website promise rings for her jared's

Anonymous said...

Blogger: OromiaTimes - Post a Comment [url=http://www.buystendrarxonline.net/]stendra without prescription [/url] buy stendra - buy stendra online - buy cheap stendra - http://www.buystendrarxonline.net/ [url=http://www.buystendrarxonline.net/] Buy Stendra Online [/url] buy generic stendra - Stendra For Sale - buy avanafil [url=http://www.somarxfastrelief.net/]soma for sale [/url] soma without prescriptions - buy carisoprodol online - soma drug - http://www.somarxfastrelief.net/ [url=http://www.buymaxaltrxonline.net/]maxalt price [/url] maxalt without prescription - buy maxalt - buy maxalt online - http://www.buymaxaltrxonline.net/