June 21, 2009

Yaa Sagalee Sabaa (SBO) Galanni Kan Keeti! (Walaloo J/ O. Osman)

21st Anniversarry

Namuu darbattanii, aniis niin darbadhaa!

Walaloon gabaduu narraa guddifadhaa!

Nama lafa taa`uuf samiin ni dhihattii!
Jedhanii dubbatan duri makmaksattii!
Yaa sagalee sabaa galanni kan keetii!
Umrii nu dheeradhu hamtuun ni dabartii!
Of duuba hin`millatiin, dhugoomsaati jirtaa hujii sab-boonaa tii!
Qeeqi seera qabaa bar kun keenyaa mitii!
Tartiiba falleessuun wal hin`komannuu tii!
SBO jabadhu injifannoon keetii!
Yoo waan hin`jirre himtees badhee si komataa!
Dhugaa yoo tamsaste si harka tuffataa!
Tuffatee hin`callisuu ibidda darbataa!
Gowwaan firraa hin`beeyne harka itti laataa!
Dhamsuu hin`dendahuu mooraadhaan sennataa!
Kan naftaa itti naqu fiigee barbaadataa!
Taniin arku tanaa, jaallee waa agrtaa?
SBO gurra koo, qalbii Oromoo taa!
Dhugaa raa hin`gorinii jabaadhu ni mootaa!
Sabni Oromoo haqaaf si abdataa!
Guyyaa Waaqi je`e injifannoon galtaa!
Finfinnee dhaabattee saba gammachiftaa!


J/ O. Osman irraa
(Waggaa 21ffaa SBOf kan barreeffame)

No comments: